close
تبلیغات در اینترنت
شبیه سازی درشبکه
loading...

انجام پروژه های شبیه ساری

ﻧﻮاع ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ (1_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز OPNET١OPNET در ﺳﺎل ١٩٨٧ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ MIL3 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺗﺠﺎری2 ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. OPNET ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز روﯾﺪاد ﮔﺮدان اﺳﺖ. ﮐﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن C ﺑﻮده و دارای 3 GUI اﺳﺖ. ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ، از ﻻﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم…

شبیه سازی درشبکه

مطلب پروژه بازدید : 5 دوشنبه 24 آبان 1395 نظرات ()

ﻧﻮاع ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ (1_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز OPNET

١OPNET در ﺳﺎل ١٩٨٧ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ MIL3 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺗﺠﺎری2 ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. OPNET ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز روﯾﺪاد ﮔﺮدان اﺳﺖ. ﮐﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن C ﺑﻮده و دارای 3 GUI اﺳﺖ. ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ، از ﻻﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار واﻗﻌﺎً ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﻣﺪل OPNET از ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ: ١- ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ٢- ﻣﺪل ﮔﺮه ٣- ﻣﺪل ﭘﺮدازazsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ OPNET ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

١- آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیاﯾﻦ: ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت 4 روﺗﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﮑﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.

٢- ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﮑﻪ: ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮان ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

 

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

1 Optimized Network Engineering TooCommercial 3Graphical user interface 4 Configurat
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
(2_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزBONES

١BONES ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎری ازcadence designer ﺑﻮده و ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز روﯾﺪاد ﮔﺮدان اﺳﺖ. ﮐﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺑﻪ زﺑﺎن C++ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. BONES ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯽﺳﯿﻢ و زﻣﯿﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻃﺮاحBONES از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺻﻠﯽ2 ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻃﺮح و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺎراﯾﯽ ﻃﺮح ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:

١- اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر داده

٢- اﯾﺠﺎد ﺑﻠﻮک ﻧﻤﻮدارﻫﺎ

٣- ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﺟﺮا

۴- ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ

 

(3_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزMARS

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز MARS ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ̨ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﺳﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ را ذﺧﯿﺮه̨ ﺑﺎرﮔﺬاری و اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ.

MARS ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دوﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ:
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز: در واﻗﻊ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﯿﺴﺖ وﻗﺎﯾﻊ و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺟﺰا: اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺮای ﻣﺪل ﺳﺎزی ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﯿﺰ اﺟﺮای ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﺒﯿﻪ

ﺳﺎزی ﻣﻌﯿﻦ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

 

1 Block Oriented Network simulator 2 Motif

از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آن ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و ﻧﯿﺰ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی را داراﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪی را وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

(4_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزMATLAB

 ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدی̨ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺮدن و ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

MATLAB ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺮای : _ آﻧﺎﻟﯿﺰ دادهﻫﺎ و ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺮدن _ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدی و ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ _ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ _ﻣﺪل ﺳﺎزی̨ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی

_ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ̨ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮ

MATLAB ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را در ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﺗﺼﻮﯾﺮ̨ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل̨ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ̨ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ دارد.
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ MATLAB ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪدی در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن C و C++ و ﯾﺎ ﻓﺮﺗﺮن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ از MATLAB ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ داده ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﻮد.

(5_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزSDL

١ SDL ﯾﮏ زﺑﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز اﺳﺖ و در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ راﺑﻂ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﻼکﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزد.

1 simulation description language١٨

SDL ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﻌﻄﺎف و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ SDL ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ SDL ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ رو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺰرگ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

(6_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز JAVASIM

JAVASIM ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز روﯾﺪاد ﮔﺮدان اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه اوﻫﺎﯾﻮ1 ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻧﮓ_ﯾﯿﻨﮓ2 و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.

JAVASIM ﯾﮏ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی JAVA از اﺑﺰار ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی C++ original sim اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ:

_ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﺳﺎن و راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آن: ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ

اﺳﺖ.

_اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ: اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

_ﮐﺎراﯾﯽ: در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ JAVASIM از ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار

اﺳﺖ.
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
(7_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزNS

(1_7_3ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ

اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ١٩٨٩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺒﮑﻪ NRG در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه LBNL داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ 3 و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺷﺒﮑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ REAL ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه

 

1 ohiostate 2 Hung – ying 3Barkeley

NS (2_7_3ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم NS2 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮر ﺳﺎده ﯾﮏ اﺑﺰار ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی رﺧﺪاد-ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ NS2 ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی (ﻣﺜﻞ TCP و UDP و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و

...) ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﻤﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای و رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎژوﻻر اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز، ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آن در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪ (از زﻣﺎن اﯾﺠﺎد آن در ﺳﺎل ١٩٨٩ ) ﺷﺪه اﺳﺖ. از آن ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ اﺑﺰار دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪهای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در آن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

    داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮرﻧﻞ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺷﺒﮑﻪ REAL را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ، و اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز، ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی NS ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
    آژاﻧﺲ دارﭘﺎ 1 ﮐﻪ از ﺳﺎل ̨̨1995 از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوژه VINT ﺗﻮﺳﻌﻪ NS را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد.

    ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن NS ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ISI ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ NS2 ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    در آﺧﺮ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ، ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺪاوم ﺧﻮد،NS2 را ﭘﺮ ﻗﺪرت و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ NS2 ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ISI اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد وﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ DARPA و NSF ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

NS2 اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺜﻞ Cygwin (ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی از ﺳﯿﺴﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ) آن را روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز2 ﻧﯿﺰ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد.

D

S2 ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره1 و ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺬارد. در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺑﺰار ﮐﻤﮑﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در NS را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

(3_7_3 ﺳﺎﺧﺘﺎر: NS

NS ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دو زﺑﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ: ﯾﮑﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺷﯽﮔﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن C++ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮی ﻣﻔﺴﺮ OTCL ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮا ﮐﺮدن دﺳﺘﻮرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. C++ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ داﺧﻠﯽ اﺷﯿﺎء ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و OTCL ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﻤﺒﻞ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اﺷﯿﺎ، ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺗﺬﮐﺮ: ﻗﻄﻌﺎت NS2 ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺧﻮد ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز NS و اﻧﯿﻤﺎﺗﻮر2 ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺼﺮی ﺳﺎزی ﺧﺮوﺟﯽ NS ﻣﯽﺷﻮد.
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا NS2 از دو زﺑﺎن ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ: از ﯾﮏ ﻃﺮف، در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎد ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽای ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺖﻫﺎ، ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ و ﺳﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﺪ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ روی ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از دادهﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻋﺖ زﻣﺎن اﺟﺮا اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺟﺮای ﻣﺠﺪد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ، رﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎ، ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻞ ﻣﺠﺪد و اﺟﺮای ﻣﺠﺪد اﺳﺖ دارد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺪهای از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺒﮑﻪای، ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیﻫﺎ را در ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﮐﺎوش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﺠﺪد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪل و اﺟﺮای دوﺑﺎره آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾMulticast
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
ﺣﺎﻟ، ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اوﻟﯿﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر و در زﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد، زﻣﺎن اﺟﺮا اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

S2 ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دو زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. C++ زﻣﺎن اﺟﺮای ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻨﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ OTCL ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪﺗﺮ اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ در ﻋﻮض در اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎرآﯾﯽ اﯾﺪه آﻟﯽ دارد

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 77
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 3
 • آی پی دیروز : 5
 • بازدید امروز : 30
 • باردید دیروز : 9
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 94
 • بازدید ماه : 102
 • بازدید سال : 788
 • بازدید کلی : 1,377