close
تبلیغات در اینترنت
انجام پروژه های شبیه ساری - 3
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

انجام پروژه های شبیه ساری

انجام پروژه های شبیه ساری

انجام پروژه دانشجویی ان‌اس‌۲ NS2

 یک شبیه ساز شبکه های مخابراتی است که کاملا با زبانC یا C++ نوشته است که از یک مفسر بنام می باشدTCl که مخفف آن Tool Command Language استفاده میکند این شبیه ساز رایگان می باشد و از سایتزیر قابل دانلود می باشد این شبیه ساز بروی سیستم عامل یونیکس یا لینوکس تست شده است و با استفاده از نرم افزار Cygwin بر روی سیستم عامل ویندوز نیز قابل اجرا می باشد.

عامل های زیادی در NS2 پشتیبانی می شوند که اسامی آن ها به این شرح است :
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
TCP, TCP/Reno, TCP/Newreno, TCP/Sack1, TCP/Fack, TCP/FullTCP, TCP/Vegas, TCP/Vegas/RBP, TCP/Reno/RBP, TCP/Asym, TCP/Reno/Asym, tcp/Newreno/Asym, TCPSink, TCPsink/DelAck, TCPSink/Asym, TCPSink/Sack1, TCPsink/sack1/DelAck, UDP, RTP, RTCP, LossMinitor, IVS/Source, IVS/Receiver, CtrMcast/Encap, ctrMcast/Decap, Message, Message/prune, SRM, SRM/Adaptive, Null, Tap, vtproto/DV

حال کسانی که وقت انجام پروژه های پی وی الیت را ندارند می توانید اینکار را به مشاوران تهران بسپارند تا در کمترین زمان و با بالاترین کیفیت پروژه شما آماده و تحویل داده شود.

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

بازدید : 5 تاریخ : دوشنبه 24 آبان 1395 زمان : 16:27 نویسنده : مطلب پروژه نظرات ()

انجام شبیه سازی نرم افزار NS2,شبیه سازی پایان نامه ns2

نرم افزار ns2

در شبیه ساز NS از دو زبان c++ و otcl همزبان با هم استفاده می شود.از c++ برای برنامه نویسی و otclبه عنوان واسط و مترجم، به علت سرعت c++ از آن برای پیاده سازی پروتکل ها و پردازش بسته های اطلاعاتی ورودی استفاده می شود.اما برای شبیه سازی ساختار و توپولوژی شبکه از زبان otcl استفاده می گردد.

 azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

NS2 یک شبیه ساز گسسته - پیشامد در شبیه سازی شبکه های کامپیوتری است و از شبیه سازی پروتکل های مختلف از جمله TCP در شبکه های کابل و بی سیم پشتیبانی می کند.

بازدید : 1 تاریخ : دوشنبه 24 آبان 1395 زمان : 16:26 نویسنده : مطلب پروژه نظرات ()

شبیه سازی درشبکه

ﻧﻮاع ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ (1_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز OPNET

١OPNET در ﺳﺎل ١٩٨٧ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ MIL3 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺗﺠﺎری2 ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. OPNET ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز روﯾﺪاد ﮔﺮدان اﺳﺖ. ﮐﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن C ﺑﻮده و دارای 3 GUI اﺳﺖ. ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﮑﻪ، از ﻻﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار واﻗﻌﺎً ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﻣﺪل OPNET از ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ: ١- ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ٢- ﻣﺪل ﮔﺮه ٣- ﻣﺪل ﭘﺮدازazsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻢ OPNET ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

١- آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیاﯾﻦ: ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت 4 روﺗﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﮑﻮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ را ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﻨﺪ.

٢- ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺷﮑﻪ: ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽﺗﻮان ﻟﯿﻨﮏﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

 

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.

1 Optimized Network Engineering TooCommercial 3Graphical user interface 4 Configurat
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
(2_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزBONES

١BONES ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺠﺎری ازcadence designer ﺑﻮده و ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز روﯾﺪاد ﮔﺮدان اﺳﺖ. ﮐﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺑﻪ زﺑﺎن C++ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. BONES ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯽﺳﯿﻢ و زﻣﯿﻨﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻃﺮاحBONES از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ اﺻﻠﯽ2 ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻃﺮح و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﮐﺎراﯾﯽ ﻃﺮح ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:

١- اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر داده

٢- اﯾﺠﺎد ﺑﻠﻮک ﻧﻤﻮدارﻫﺎ

٣- ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﺟﺮا

۴- ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ

 

(3_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزMARS

ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز MARS ﮐﺎرﺑﺮ را ﻣﺠﺎز ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ̨ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎرﺑﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﺳﺖ و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ را ذﺧﯿﺮه̨ ﺑﺎرﮔﺬاری و اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ.

MARS ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دوﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ:
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
ﻣﻮﺗﻮر ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز: در واﻗﻊ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻟﯿﺴﺖ وﻗﺎﯾﻊ و راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺟﺰا: اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﺮای ﻣﺪل ﺳﺎزی ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ و ﻧﯿﺰ اﺟﺮای ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﺒﯿﻪ

ﺳﺎزی ﻣﻌﯿﻦ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ.

 

1 Block Oriented Network simulator 2 Motif

از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آن ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و ﻧﯿﺰ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﮐﺎراﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی را داراﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ﺟﺪﯾﺪی را وارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.

(4_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزMATLAB

 ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدی̨ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺮدن و ﯾﮏ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.

MATLAB ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺮای : _ آﻧﺎﻟﯿﺰ دادهﻫﺎ و ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺮدن _ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﺪدی و ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ _ﮔﺮاﻓﯿﮏﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ _ﻣﺪل ﺳﺎزی̨ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزی

_ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ̨ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﻧﯿﺰ ﻃﺮاﺣﯽ راﺑﻂ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﮐﺎرﺑﺮ

MATLAB ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد را در ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﺗﺼﻮﯾﺮ̨ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل̨ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺎﻟﯽ̨ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ دارد.
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ MATLAB ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺪدی در ﮐﺴﺮی از ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن C و C++ و ﯾﺎ ﻓﺮﺗﺮن زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮ از MATLAB ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ داده ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺷﻮد.

(5_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزSDL

١ SDL ﯾﮏ زﺑﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز اﺳﺖ و در ﻧﻘﺶ ﯾﮏ راﺑﻂ وﻇﯿﻔﻪ دارد ﺑﻼکﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎزد.

1 simulation description language١٨

SDL ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﻌﻄﺎف و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ SDL ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ SDL ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺤﻮر ﺑﻮده و ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺤﻮر ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ رو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺰرگ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

(6_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز JAVASIM

JAVASIM ﯾﮏ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز روﯾﺪاد ﮔﺮدان اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه اوﻫﺎﯾﻮ1 ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻧﮓ_ﯾﯿﻨﮓ2 و ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎی دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.

JAVASIM ﯾﮏ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی JAVA از اﺑﺰار ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی C++ original sim اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی زﯾﺮ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ:

_ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﺳﺎن و راﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮد آن: ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ

اﺳﺖ.

_اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ: اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

_ﮐﺎراﯾﯽ: در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ JAVASIM از ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار

اﺳﺖ.
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
(7_3ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزNS

(1_7_3ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ

اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ١٩٨٩ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺒﮑﻪ NRG در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه LBNL داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ 3 و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺷﺒﮑﻪ دﯾﮕﺮی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ REAL ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه

 

1 ohiostate 2 Hung – ying 3Barkeley

NS (2_7_3ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم NS2 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮر ﺳﺎده ﯾﮏ اﺑﺰار ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی رﺧﺪاد-ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ NS2 ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی (ﻣﺜﻞ TCP و UDP و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و

...) ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺳﯿﻤﯽ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﯽﺳﯿﻢ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪای و رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺎژوﻻر اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز، ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آن در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﺒﮑﻪ (از زﻣﺎن اﯾﺠﺎد آن در ﺳﺎل ١٩٨٩ ) ﺷﺪه اﺳﺖ. از آن ﻣﻮﻗﻊ اﯾﻦ اﺑﺰار دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪهای ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در آن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

    داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ و داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻮرﻧﻞ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺷﺒﮑﻪ REAL را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ، و اﯾﻦ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎز، ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎی NS ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
    آژاﻧﺲ دارﭘﺎ 1 ﮐﻪ از ﺳﺎل ̨̨1995 از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوژه VINT ﺗﻮﺳﻌﻪ NS را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد.

    ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن NS ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

ISI ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ NS2 ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد.
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    در آﺧﺮ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ، ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺪاوم ﺧﻮد،NS2 را ﭘﺮ ﻗﺪرت و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ NS2 ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ISI اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد وﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ DARPA و NSF ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

NS2 اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر در ﻣﺤﯿﻂ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ ﻣﺜﻞ Cygwin (ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی از ﺳﯿﺴﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ) آن را روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪوز2 ﻧﯿﺰ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد.

D

S2 ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره1 و ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮔﺬارد. در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺑﺰار ﮐﻤﮑﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار اﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی، ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی راﯾﺞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در NS را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

(3_7_3 ﺳﺎﺧﺘﺎر: NS

NS ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دو زﺑﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ: ﯾﮑﯽ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز ﺷﯽﮔﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن C++ و ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و دﯾﮕﺮی ﻣﻔﺴﺮ OTCL ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮا ﮐﺮدن دﺳﺘﻮرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. C++ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ داﺧﻠﯽ اﺷﯿﺎء ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و OTCL ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺳﻤﺒﻞ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اﺷﯿﺎ، ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی را ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽﺳﺎزد.

ﺗﺬﮐﺮ: ﻗﻄﻌﺎت NS2 ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺧﻮد ﺷﺒﯿﻪﺳﺎز NS و اﻧﯿﻤﺎﺗﻮر2 ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺼﺮی ﺳﺎزی ﺧﺮوﺟﯽ NS ﻣﯽﺷﻮد.
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا NS2 از دو زﺑﺎن ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ: از ﯾﮏ ﻃﺮف، در ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎد ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽای ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺖﻫﺎ، ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ و ﺳﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺘﮑﺎری ﮐﻨﺪ و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ روی ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از دادهﻫﺎ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻋﺖ زﻣﺎن اﺟﺮا اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺟﺮای ﻣﺠﺪد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺮای ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی، ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻄﺎﻫﺎ، رﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎ، ﮐﺎﻣﭙﺎﯾﻞ ﻣﺠﺪد و اﺟﺮای ﻣﺠﺪد اﺳﺖ دارد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺣﺠﻢ ﻋﻤﺪهای از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺒﮑﻪای، ﺷﻤﺎر اﻧﺪﮐﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیﻫﺎ را در ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ را ﮐﺎوش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﺠﺪد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪل و اﺟﺮای دوﺑﺎره آن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾMulticast
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
ﺣﺎﻟ، ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اوﻟﯿﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر و در زﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد، زﻣﺎن اﺟﺮا اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

S2 ﻫﺮ دوی اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دو زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. C++ زﻣﺎن اﺟﺮای ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﺣﺎل آﻧﮑﻪ در اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻨﺪ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ OTCL ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻨﺪﺗﺮ اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد اﻣﺎ در ﻋﻮض در اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ و ﺑﺼﻮرت ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺎرآﯾﯽ اﯾﺪه آﻟﯽ دارد

بازدید : 2 تاریخ : دوشنبه 24 آبان 1395 زمان : 16:24 نویسنده : مطلب پروژه نظرات ()

. شبیه سازی با omnet

قبول و انجام پروژه و پایان نامه در موضوعات زیر توسط افراد متخصص

1. شبیه سازی با omnet در زمینه شبکه های وایرلس و شبکه های حس گر بی سیم

2. شبیه سازی با omnet در زمینه شبکه های نظیر به نظیر و جریان سازی ویدئو

تماس با ما از طریق ایمیل زیر:

 

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

بازدید : 3 تاریخ : دوشنبه 24 آبان 1395 زمان : 16:23 نویسنده : مطلب پروژه نظرات ()

شبیه سازی پروتکل مسیریابی DSR در شبکه MANET با

    شبیه سازی پروتکل مسیریابی DSR در شبکه MANET با NS2
    ک
    کشف و تایید گره های همسایه در شبکه MANET با NS2
   
    شناسایی کاربران غیرمجاز در بیت‌ تورنت با الگوریتم choking در NS2
    ک
    گسترش طول عمر شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم مسیریابی ترکیبی در NS2

    یک پروتکل MAC با انرژی کارآمد برای شبکه حسگر بی سیم بدنی (WBAN) با NS2

    پیاده سازی الگوریتم مسیریابی زنبور عسل BeeHive با NS2

    رمزنگاری نامتقارن پروتکل OLSR با الگوریتم RSA در NS2
   
    الگوریتم زنبور عسل برای بهبود مسیریابی چند پخشی در شبکه VANET با NS2

    یک پروتکل مسیریابی لایه متقاطع برای برنامه های مراقبت بهداشتی با NS2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    کاهش زمان تاخیر تحویل بسته در شبکه WSN با سینک متحرک در NS2

    ارزیابی مکانیزم های امنیتی در پروتکل RAOLSR در شبکه مش بیسیم با NS2

    انرژی فاصله کارآمد بر پایه سرخوشه برای بهبود پروتکل LEACH با NS2

    شبیه سازی تشخیص حمله سیبیل در شبکه VANET با NS2

    کلونی مورچگان برای جلوگیری از حمله سیاه چاله در پروتکل AODV با NS2

    ایمن سازی شبکه MANET در برابر حمله سیاه چاله با NS2

    شبیه سازی استاندارد ۸۰۲٫۱۱a و ۸۰۲٫۱۱p در شبکه MANET با NS2

    پروتکل بازگشت به N و توقف و انتظار با NS2

    کاهش مصرف انرژی و بهبود قابلیت اطمینان و QOS در شبکه بیسیم با NS2

    بهینه سازی پروتکل AODV در برابر حمله سیاه چاله با NS2

    بهینه سازی پروتکل AODV در شبکه ادهاک با NS2

    شبیه سازی حمله سیاه چاله در پروتکل AODV در شبکه حسگر بیسیم با NS2

    بهبود مسیریابی در شبکه MANET به روش جدید با NS2

    شبیه سازی حمله سیبیل غیر همزمان در AODV با NS2

    ارزیابی پروتکل TCP و TCP Vegas و TCP Newreno با NS2

    بهبود پروتکل مسیریابی AODV در شبکه VANET با NS2

    ارزیابی پروتکل AODV و DSR و AODV بهبود یافته در شبکه VANET با NS2

    مقایسه کنترل ازدحام TCP Vegas با TCP Reno و ارائه راهکار جدید با NS2

    محلی سازی ایمن در شبکه های حسگر بیسیم با NS2
 
    پروژه شبیه سازی شبکه حسگر بیسیم WSN با NS2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    کاهش تاخیر انتها به انتها در WSN با تضمین کیفیت سرویس با NS2

    بهبود پروتکل AODV در برابر حمله Black hole با NS2

    بهینه سازی مسیریابی در شبکه ادهاک به روش جدید با NS2

    کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری جهت کاهش تاخیر زمانی با NS2

    آموزش افزودن پروتکل جدید به شبیه ساز NS2

    پروژه شبیه سازی شبکه بیسیم با نرم افزار NS2

    حمله سیبیل Sybil غیر همزمان در پروتکل DSR با NS2

    شبیه سازی افزایش تحمل پذیری خطا – قابلیت دسترسی در Data Center با NS2

    شبیه سازی توازن بار چند مسیره و نرخ کنترل ازدحام در ادهاک با NS2

    شبیه سازی QOS بر اساس multi-class nodes با NS2

    ارزیابی عملکرد الگوریتم های SBA-MPR با NS2

    پروژه شبیه سازی شبکه بی سیم سیار با نرم افزار NS2

    پروژه حمله سیاه چاله در پروتکل AODV در شبکه MANET با NS2

    پروژه اشتراک پهنای پاند و ترافیک برای پروتکل TCP و UDP با NS2

    پروژه روشی جدید برای بهبود مسیریابی در شبکه های ad hoc با NS2

    پروژه کشف و حذف حمله سیاه چاله جمعی در شبکه ad hoc با NS2

    پروژه پروتکل مسیریابی AODV پیشرفته برای بلوتوث scatternet با NS2

    پروژه طرح جدید پخش احتمالی برای پروتکل AODV با NS2

    شبیه سازی پروتکل مسیریابی کارا برای کشف مسیر بهینه با NS2

    پایان نامه شبیه سازی عملکرد AODV و DSR با NS2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    پروژه پروتکل مسیریابی AODV با نرم افزار NS2

    پروژه مقایسه عملکر پروتکل های مسیریابی OLSR-AODV-DSR در شبکه ad hoc با NS2

    پروژه مقایسه عملکرد AODV-DSDV-DSR در شبکه ad hoc با NS2

    پروژه شبیه سازی پروتکل DHCP با نرم افزا NS2

    پروژه شبیه سازی تشخیص حملات گره سیاه چاله در MANET با تغییر AODV در NS2

    پروژه شبیه سازی مسیریابی محل سکونت در شبکه های ad hoc با NS2

    دانلود کتاب شبیه سازی شبکه های VANET با NS2

    آموزش ایجاد یک شبکه سیمی ساده با NS2

    پروژه شبیه سازی پروتکل LEACH با نرم افزار NS2

    A joint selfish routing and channel assignment game in WMN With NS2
 
    پروژه بالا بردن عملکرد پروتکل مسیریابی واکنشی در Ad Hoc با NS2

    پروژه بهبود عمکرد AODV با تراکم پویای مسیریابی متراکم با NS2
    کد محصول: 3561 مشاهده جزئیات
    A Cross-Layer On-Demand Routing Protocol for Delay-Sensitive Applications

    TCP slow start with fair share of bandwidth NS2

    پروژه پشتیبان گیری دوطرفه پروتکل مسیریابی برای شبکه ادهاک با NS2

    پروژه مقایسه پروتکل DYMO با توجه به معیارهای مختلف عملکرد کمی با NS2

    پروژه مسیریابی پشتیبان گیر تطبیقی برای شبکه های ad hoc با NS2

    پروژه بهینه سازی مسیریابی لایه کراس برای شبکه های بی سیم با NS2

    پروژه مسیریابی پشتیبان گیر در شبکه های ad hoc با شبیه ساز NS2

    پروژه جلوگیری از حملات حفره سیاه در MANET با سیستم تشخیص نفوذ با NS2

    پروژه پروتکل پیشرفته لیچ ناهمگن برای افزایش طول عمر شبکه با NS2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    پروژه پروتکل مسیریابی بین فضایی قابل اعتماد برای شبکه VANET با NS2

    پروژه بررسی کیفیت انتقال ویدئو در شبکه های وایرلس با نرم افزار NS2

    پروژه پروتکل قابل اطمینان و چندپخشی AODV برای MANET با NS2

    پروژه مکانیابی شبکه های حسگر بیسیم با نود راهنمای متحرک با استفاده از الگوریتم‏های فرااکتشافی و روش عمود متقاطع با NS2

    پروژه الگوریتم بهینه سازی طول عمر توزیع شده موثر برای WSN با NS2

    پروژه تحلیل شبیه سازی پروتکل مسیریابی با مدل منهتن در MANET با NS2

    پروژه مقایسه کارایی پروتکل های مسیریابی در شبکه های ادهاک با NS2

    بررسی استفاده از گره گارد برای تضمین امنیت مسیریابی در VANETs با NS2

    پروژه پروتکل مسیریابی موثر برای شبکه های ادهاک فضایی با شبیه ساز NS2

    پروژه الگوریتم مسیریابی AODV شناختی در شبکه های بیسیم با شبیه ساز NS2

    پروژه مسیریابی واکنشی برای رادیو شناختی موبایل در ادهاک با NS2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    پروژه کیفیت سرویس پویا بر اساس چارچوب تخصیص پهنای باند با NS2

    پروژه تاثیر سرعت در کارایی پروتکل های DYMO- AODV-DSR با NS2

    A link-state QoS routing protocol based on link stability for Mobile Ad hoc Networks با NS2

    پروژه مقایسه عملکرد پروتکل های مسیریابی در شبکه های AD Hoc موبایلی با شبیه ساز NS2

    پروژه چارچوب های QoS تعاملی برای شبکه های وایمکس ثابت با شبیه ساز NS2

    پروژه Efficient hierarchical SIP mobility management for WiMAX networks با NS2

    پروژه ایجاد یک گره ساده برای شبکه سیمی با نرم افزار NS2

    پروژه شبیه سازی و مقایسه پروتکل MAC بر اساس ۸۰۲٫۱۱b با NS2

    پروژه خوشه بندی و مدیریت انرژی و توان برای ارتباطات MIMO در WSN با NS2

    پروژه مقایسه عملکرد OLSR و BATMAN در MANET توسط تست در محیط stairs با ns2
    کد محصول: 3385 قیمت: 800,000 ریال مشاهده جزئیات
    پروژه ثبات لینک طرح بر اساس چندپخشی مسیریابی در MANET با نرم افزار NS2

    پروژه ایمن سازی DSR با عامل های موبایل ادهاک بیسیم با نرم افزار NS2

    A cross layer stability based routing mechanism for ultra wideband networks
    کد محصول: 3369 مشاهده جزئیات
    پروژه مقایسه عملکرد AODV-DSDV-DSR-TORA در MANET با شبیه ساز NS2

    پروژه تاثیر اندازه بسته در پیاده سازی مسیریابی AODV در MANET همگن و ناهمگن با NS2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    پروژه بررسی سربار مسیریابی AODV بر اساس احتمال شکست لینک در MANET با NS2

    پروژه بهبود الگوریتم شبکه های موبایلی ad hoc با AODV با نرم افزار NS2

    پروژه QoE-Driven User-Centric VoD Services in Urban Multihomed P2P-Based Vehicular Networks با NS2

    پروژه هزینه های فازی مبتنی بر QOS مسیریابی با پیش بینی تحرک در MANET با NS2

    پروژه کنترل پذیرش در چند مسیریابی در ۸۰۲٫۱۱ در مش بی سیم با شبیه ساز NS2

    پروژه بررسی کارایی پروتکل های مسیریابی AODV-CBRP-DSDV-DSR در MANET با NS2

    پروژه بهبود یافته پروتکل مسیریابی DSDV برای شبکه های بیسیم ad hoc با NS2

    پروژه بهبود پروتکل مسیریابی AODV در Mesh با نرم افزار NS2

    فروش ویژه فیلم آموزش تصویری نرم افزار NS2 به زبان فارسی

    نصب NS2 در ویندوز با نرم افزار Cygwin
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    نصب و راه اندازی نرم افزار NS2 با TeamViewer

    انجام شبیه سازی با NS2

بازدید : 33 تاریخ : دوشنبه 24 آبان 1395 زمان : 16:23 نویسنده : مطلب پروژه نظرات ()

انجام پروژه های Omnet ++

انجام پروژه های دانشجویی Omnet ++ مسیریابی شبکه روتر شبکه های VANET شبکه های وایرلس شبکه های سنسور بهینه سازی مصرف انرژی جهت انجام پروژه های خود با شماره  تماس حاصل نمایید

09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com

بازدید : 2 تاریخ : شنبه 22 آبان 1395 زمان : 16:4 نویسنده : مطلب پروژه نظرات ()

پروژه های NS2

    شبیه سازی پروتکل مسیریابی DSR در شبکه MANET با NS2
    ک
    کشف و تایید گره های همسایه در شبکه MANET با NS2
   
    شناسایی کاربران غیرمجاز در بیت‌ تورنت با الگوریتم choking در NS2
    ک
    گسترش طول عمر شبکه حسگر بیسیم با الگوریتم مسیریابی ترکیبی در NS2

    یک پروتکل MAC با انرژی کارآمد برای شبکه حسگر بی سیم بدنی (WBAN) با NS2

    پیاده سازی الگوریتم مسیریابی زنبور عسل BeeHive با NS2

    رمزنگاری نامتقارن پروتکل OLSR با الگوریتم RSA در NS2
   
    الگوریتم زنبور عسل برای بهبود مسیریابی چند پخشی در شبکه VANET با NS2

    یک پروتکل مسیریابی لایه متقاطع برای برنامه های مراقبت بهداشتی با NS2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    کاهش زمان تاخیر تحویل بسته در شبکه WSN با سینک متحرک در NS2

    ارزیابی مکانیزم های امنیتی در پروتکل RAOLSR در شبکه مش بیسیم با NS2

    انرژی فاصله کارآمد بر پایه سرخوشه برای بهبود پروتکل LEACH با NS2

    شبیه سازی تشخیص حمله سیبیل در شبکه VANET با NS2

    کلونی مورچگان برای جلوگیری از حمله سیاه چاله در پروتکل AODV با NS2

    ایمن سازی شبکه MANET در برابر حمله سیاه چاله با NS2

    شبیه سازی استاندارد ۸۰۲٫۱۱a و ۸۰۲٫۱۱p در شبکه MANET با NS2

    پروتکل بازگشت به N و توقف و انتظار با NS2

    کاهش مصرف انرژی و بهبود قابلیت اطمینان و QOS در شبکه بیسیم با NS2

    بهینه سازی پروتکل AODV در برابر حمله سیاه چاله با NS2

    بهینه سازی پروتکل AODV در شبکه ادهاک با NS2

    شبیه سازی حمله سیاه چاله در پروتکل AODV در شبکه حسگر بیسیم با NS2

    بهبود مسیریابی در شبکه MANET به روش جدید با NS2

    شبیه سازی حمله سیبیل غیر همزمان در AODV با NS2

    ارزیابی پروتکل TCP و TCP Vegas و TCP Newreno با NS2

    بهبود پروتکل مسیریابی AODV در شبکه VANET با NS2

    ارزیابی پروتکل AODV و DSR و AODV بهبود یافته در شبکه VANET با NS2

    مقایسه کنترل ازدحام TCP Vegas با TCP Reno و ارائه راهکار جدید با NS2

    محلی سازی ایمن در شبکه های حسگر بیسیم با NS2
 
    پروژه شبیه سازی شبکه حسگر بیسیم WSN با NS2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    کاهش تاخیر انتها به انتها در WSN با تضمین کیفیت سرویس با NS2

    بهبود پروتکل AODV در برابر حمله Black hole با NS2

    بهینه سازی مسیریابی در شبکه ادهاک به روش جدید با NS2

    کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری جهت کاهش تاخیر زمانی با NS2

    آموزش افزودن پروتکل جدید به شبیه ساز NS2

    پروژه شبیه سازی شبکه بیسیم با نرم افزار NS2

    حمله سیبیل Sybil غیر همزمان در پروتکل DSR با NS2

    شبیه سازی افزایش تحمل پذیری خطا – قابلیت دسترسی در Data Center با NS2

    شبیه سازی توازن بار چند مسیره و نرخ کنترل ازدحام در ادهاک با NS2

    شبیه سازی QOS بر اساس multi-class nodes با NS2

    ارزیابی عملکرد الگوریتم های SBA-MPR با NS2

    پروژه شبیه سازی شبکه بی سیم سیار با نرم افزار NS2

    پروژه حمله سیاه چاله در پروتکل AODV در شبکه MANET با NS2

    پروژه اشتراک پهنای پاند و ترافیک برای پروتکل TCP و UDP با NS2

    پروژه روشی جدید برای بهبود مسیریابی در شبکه های ad hoc با NS2

    پروژه کشف و حذف حمله سیاه چاله جمعی در شبکه ad hoc با NS2

    پروژه پروتکل مسیریابی AODV پیشرفته برای بلوتوث scatternet با NS2

    پروژه طرح جدید پخش احتمالی برای پروتکل AODV با NS2

    شبیه سازی پروتکل مسیریابی کارا برای کشف مسیر بهینه با NS2

    پایان نامه شبیه سازی عملکرد AODV و DSR با NS2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    پروژه پروتکل مسیریابی AODV با نرم افزار NS2

    پروژه مقایسه عملکر پروتکل های مسیریابی OLSR-AODV-DSR در شبکه ad hoc با NS2

    پروژه مقایسه عملکرد AODV-DSDV-DSR در شبکه ad hoc با NS2

    پروژه شبیه سازی پروتکل DHCP با نرم افزا NS2

    پروژه شبیه سازی تشخیص حملات گره سیاه چاله در MANET با تغییر AODV در NS2

    پروژه شبیه سازی مسیریابی محل سکونت در شبکه های ad hoc با NS2

    دانلود کتاب شبیه سازی شبکه های VANET با NS2

    آموزش ایجاد یک شبکه سیمی ساده با NS2

    پروژه شبیه سازی پروتکل LEACH با نرم افزار NS2

    A joint selfish routing and channel assignment game in WMN With NS2
 
    پروژه بالا بردن عملکرد پروتکل مسیریابی واکنشی در Ad Hoc با NS2

    پروژه بهبود عمکرد AODV با تراکم پویای مسیریابی متراکم با NS2
    کد محصول: 3561 مشاهده جزئیات
    A Cross-Layer On-Demand Routing Protocol for Delay-Sensitive Applications

    TCP slow start with fair share of bandwidth NS2

    پروژه پشتیبان گیری دوطرفه پروتکل مسیریابی برای شبکه ادهاک با NS2

    پروژه مقایسه پروتکل DYMO با توجه به معیارهای مختلف عملکرد کمی با NS2

    پروژه مسیریابی پشتیبان گیر تطبیقی برای شبکه های ad hoc با NS2

    پروژه بهینه سازی مسیریابی لایه کراس برای شبکه های بی سیم با NS2

    پروژه مسیریابی پشتیبان گیر در شبکه های ad hoc با شبیه ساز NS2

    پروژه جلوگیری از حملات حفره سیاه در MANET با سیستم تشخیص نفوذ با NS2

    پروژه پروتکل پیشرفته لیچ ناهمگن برای افزایش طول عمر شبکه با NS2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    پروژه پروتکل مسیریابی بین فضایی قابل اعتماد برای شبکه VANET با NS2

    پروژه بررسی کیفیت انتقال ویدئو در شبکه های وایرلس با نرم افزار NS2

    پروژه پروتکل قابل اطمینان و چندپخشی AODV برای MANET با NS2

    پروژه مکانیابی شبکه های حسگر بیسیم با نود راهنمای متحرک با استفاده از الگوریتم‏های فرااکتشافی و روش عمود متقاطع با NS2

    پروژه الگوریتم بهینه سازی طول عمر توزیع شده موثر برای WSN با NS2

    پروژه تحلیل شبیه سازی پروتکل مسیریابی با مدل منهتن در MANET با NS2

    پروژه مقایسه کارایی پروتکل های مسیریابی در شبکه های ادهاک با NS2

    بررسی استفاده از گره گارد برای تضمین امنیت مسیریابی در VANETs با NS2

    پروژه پروتکل مسیریابی موثر برای شبکه های ادهاک فضایی با شبیه ساز NS2

    پروژه الگوریتم مسیریابی AODV شناختی در شبکه های بیسیم با شبیه ساز NS2

    پروژه مسیریابی واکنشی برای رادیو شناختی موبایل در ادهاک با NS2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    پروژه کیفیت سرویس پویا بر اساس چارچوب تخصیص پهنای باند با NS2

    پروژه تاثیر سرعت در کارایی پروتکل های DYMO- AODV-DSR با NS2

    A link-state QoS routing protocol based on link stability for Mobile Ad hoc Networks با NS2

    پروژه مقایسه عملکرد پروتکل های مسیریابی در شبکه های AD Hoc موبایلی با شبیه ساز NS2

    پروژه چارچوب های QoS تعاملی برای شبکه های وایمکس ثابت با شبیه ساز NS2

    پروژه Efficient hierarchical SIP mobility management for WiMAX networks با NS2

    پروژه ایجاد یک گره ساده برای شبکه سیمی با نرم افزار NS2

    پروژه شبیه سازی و مقایسه پروتکل MAC بر اساس ۸۰۲٫۱۱b با NS2

    پروژه خوشه بندی و مدیریت انرژی و توان برای ارتباطات MIMO در WSN با NS2

    پروژه مقایسه عملکرد OLSR و BATMAN در MANET توسط تست در محیط stairs با ns2
    کد محصول: 3385 قیمت: 800,000 ریال مشاهده جزئیات
    پروژه ثبات لینک طرح بر اساس چندپخشی مسیریابی در MANET با نرم افزار NS2

    پروژه ایمن سازی DSR با عامل های موبایل ادهاک بیسیم با نرم افزار NS2

    A cross layer stability based routing mechanism for ultra wideband networks
    کد محصول: 3369 مشاهده جزئیات
    پروژه مقایسه عملکرد AODV-DSDV-DSR-TORA در MANET با شبیه ساز NS2

    پروژه تاثیر اندازه بسته در پیاده سازی مسیریابی AODV در MANET همگن و ناهمگن با NS2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    پروژه بررسی سربار مسیریابی AODV بر اساس احتمال شکست لینک در MANET با NS2

    پروژه بهبود الگوریتم شبکه های موبایلی ad hoc با AODV با نرم افزار NS2

    پروژه QoE-Driven User-Centric VoD Services in Urban Multihomed P2P-Based Vehicular Networks با NS2

    پروژه هزینه های فازی مبتنی بر QOS مسیریابی با پیش بینی تحرک در MANET با NS2

    پروژه کنترل پذیرش در چند مسیریابی در ۸۰۲٫۱۱ در مش بی سیم با شبیه ساز NS2

    پروژه بررسی کارایی پروتکل های مسیریابی AODV-CBRP-DSDV-DSR در MANET با NS2

    پروژه بهبود یافته پروتکل مسیریابی DSDV برای شبکه های بیسیم ad hoc با NS2

    پروژه بهبود پروتکل مسیریابی AODV در Mesh با نرم افزار NS2

    فروش ویژه فیلم آموزش تصویری نرم افزار NS2 به زبان فارسی

    نصب NS2 در ویندوز با نرم افزار Cygwin
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
    نصب و راه اندازی نرم افزار NS2 با TeamViewer

    انجام شبیه سازی با NS2

بازدید : 14 تاریخ : شنبه 22 آبان 1395 زمان : 15:50 نویسنده : مطلب پروژه نظرات ()

انجام پروژه های شبکه های کامپیوتری|امنیت اطلاعات وانجام پروپوزال رشته کامپیوتر

انجام پایان نامه کارشناسی ارشدکامپیوتر|فناوری اطلاعات|انتخاب وپیشنهادموضوع پایان نامه وپروپوزال کارشناسی ارشدکامپیوتر|هوش مصنوعی|نرم افزار|معماری کامپیوتر|داده کاوی|وب معنایی |شبکه های کامپیوتری|امنیت اطلاعات وانجام پروپوزال رشته کامپیوتر  

انجام پروژه های دانشجویی (پروژه دانشجویی) برای دانشجویان ایرانی داخل و خارج ازکشوررشته کامپیوتروفناوری اطلاعات انجام پروژه های دانشجویی تحت تمامی زبان های برنامه نویسی و کلیه دروس رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات
بیش از 20 پروژه برنامه نویسی وپایان نامه پروپوزال های دانشجویی از دپارتمان علوم رایانه دانشگاه های آمریکا*کلمبیا هندمالزی آلمان*سوئد*دانمارک *انگلستان *فیلیپین *دبی*ترکیه و...

Several suggested student programming projects for computer science majors (undergraduate, masters and PhD. students) from the Network Security lab
انجام کلیه پروژه های تحقیقاتی درزمینه مختلف *انجام پایان نامه و پروپوزال  های دانشجویی مقاطع تحصیلی کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشددکترادانشگاه های داخل وخارج ازکشوررشته کامپیوتروفناوری اطلاعات و.......


azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir


مشاوره رایگان انتخاب موضوع پایان نامه
 انجام تمامی خدمات مربوط به تهیه پیشنهادیه پایان نامه( proposal )
مشاوره و تدوین پایان نامه های مرتبط با رشته های فوق الذکرفناوری اطلاعات* کامپیوترو..
ارائه تمامی فصول مربوط به پایان نامه ، مطابق با جدول زمانبندی توافقی

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

مشاوره و طراحی پرسش نامه و انجام مصاحبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراجی با استفاده ازنرم افزارهای مرتبط و در انتها ارائه مقاله ای علمی – پژهشی برای ارائه نشریات معتبر داخلی (علمی-پژوهشی) و خارج

انجام پروژه های پردازش تصویر *فازی* الگوریتم ژنتیک* شبکه عصبی *هوش مصنوعی *شبکه های حسگربیسیم* شبیه سازی *بهینه سازی *سمینار*–الگوریتم چندهدفه* تکاملی *سیمولینک*بینایی ماشین. Image Processing & Machine vision*

SIMULINK, cloud storager و IMAGE PROCESSING و GENETIC ALGORITHM و NEURAL NETWORKو FUZZY LOGIC
Steganalysis Facial expression Face recognition Texture segmentation Image retrieval Image segmentation Color Demosaicing ... Machine Vision: Object tracking( with all kind of methods) for various purposes Multiple Object Tracking Object Tracking with motion blur Blind motion blur deconvolution line based structure from motion Geometrical enhancemen
بررسی الگوریتم های مختلف شبکه های گیرید* داده کاوی (Data Mrining) در زمینه های دسته بندی (Classification)، خوشه بندی (Clustering)، پیش بینی (Prediction)، انتخاب ویژگی (Feature Selection) و قواعد انجمنی (Association Rules) با *وب سرویس متن کاوی  /اینترنت اشیاء*داده های بزرگ*

انجام پروژه های دانشجویی برنامه نویسی

ASP,C#,VB.NET,VB6,PHP,MYSQL,MATLAB,JAVA,J2ME,NS2,OPNET,NS3,ASSEMBLY

اطلاعیه مهم :آن دسته ازدانشجویانی که شماره  پروژه دارند حتما هردوهفته یک بارازطریق ایمیل یا تماس تلفنی جویایی پروژه خود باشند


azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

ارسال طراح های تحقیقاتی وتجاری برای سرویس ارائه وپیشنهادطرح های تحقیقاتی وتجاری رابه عنوان پل ارتباطی محققین دانشجویان واساتید دانشگاه کلیه ی کسانی که دررابطه بانرم افزاردارای طرح تحقیقاتی وتجاری می باشندرادعوت به همکاری نموده است دراین خصوص بااستفاده ازمیل زیرطرح تحقیقاتی وتجاری خودربرای ماارسال کرده پس اززمان کوتاهی درحدودشش روزکاری طرح پیشنهادی شمابررسی شده ودرصورت امکان اجرای این طرح ازطریق پست الکترونیکی برای عقدقراردادوعنوان شرایط برای اجرا با شما


azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.irازطریق اطلاعات ارسالی تماس گرفته می شود

آن دسته ازدانشجویانی که هزینه اولیه سفارش پروژه واریزمی نمایند خواهشمندم که حتما برای ادامه کارپیگیرپروژه خود باشندهردوهفته یک بارتماس بگیریند یا ایمیل بزنید تاگزارشات ارسال شود چون ممکن است پروژه آنها کنسل شود


azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

بازدید : 3 تاریخ : شنبه 22 آبان 1395 زمان : 15:49 نویسنده : مطلب پروژه نظرات ()

بیه سازی مقالات ر , MATLAB , NS2 , OPNEN , OMNET , JSIM , QualNet , Glomosim , ARENA با ما تماس بگیرد.

انجام شبیه سازی با آمنت ++OMNeT

آمنت ++OMNeT یک محیط شبیه سازی رویداد های گسسته می باشد که کاربرد اصلی آن شبیه سازی شبکه های ارتباطی سیمی و بی سیم است، اما به دلیل انعطاف پذیری بالا در زمینه های دیگر نیز مانند شبیه سازی سیستم های پیچیده IT ، شبیه سازی ترافیک شبکه ، شبیه سازی پروتکل ، شبیه سازی شبکه های صف بندی ، شبیه سازی میکرو پروسسور و سایر سیستم های سخت افزاری و ارزیابی چگونگی اجرای سیستم های نرم افزاری پیچیده به خوبی مورد استفاده قرار می گیرد.

آمنت ++OMNeT ابزارهای سود مندی برای توصیف ساختار یک سیستم واقعی در اختیار طراح می گذارد که برخی از مفاهیم اصلی آن عبارتنداز: ماجول ها می توانند تو در تو باشند ،ماجول ها به وسیله پیام ها ارتباط برقرار می کنند ، ماجول ها پارامتر های قابل انعطاف دارند و زبانی برای توصیف توپولوژی ها.

جهت سفارش انجام شبیه سازی با آمنت ++OMNeT می توانید با شماره تماس های داده شده به صورت ۲۴ ساعته با ما در تماس باشید.زمان بررسی مقالات شما حدودا ۱ ساعت است و پس از این مدت اگر شماره موبایلخود را برای ما ارسال کرده باشید، پاسخ نهایی رو اس ام اس خواهیم کرد و یااینکه از طریق ایمیل اطلاع خواهیم داد.

بیشتر پروژه ها را تقریبا ۲ تا ۳ روزه شبیه سازی و تحویل میدهیم. البته بستگی به کار مقاله ای که انتخاب کرده اید دارد و اگر برای پروژه خود داکیومنت نیز بخواهید حدودا ۴۸ ساعت زمان نیز برای نوشتن آن لازم خواهد بود. توجه داشته باشید که داکیومنت تنها شامل توضیح خطوط خواهد بود.

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
شما کاربران محترم اگر سوالی داشته باشید همکاران ما می توانتد به صورت آنلاین ، ایمیل و اس ام اس شما را راهنمایی کنند و یا به سوالات شما پاسخ دهند. جهت گفتگوی آنلاین از بالاسمت چپ گزینه پشتیبانی آنلاین رو انتخاب کنید.

جهت درخواست شبیه سازی مقالات و پایان نامه های خود با نرم افزار , MATLAB , NS2 , OPNEN , OMNET , JSIM , QualNet , Glomosim , ARENA با ما تماس بگیرد.

بازدید : 2 تاریخ : شنبه 22 آبان 1395 زمان : 15:46 نویسنده : مطلب پروژه نظرات ()

انجام پایانامه ارشد کامپیوتر

ز آنجایی که سمینار شما در رشته مهندسی کامپیوتر می تواند شروعی خوب برای پایان نامه شما باشد لذا انجام سمینار و دقت در انتخاب موضوع سمینار بسیار مهم می باشد.

 

 در این درس انتظار میرود با مطالعه و بررسی حداقل 20 مقاله مرتبط به زمینه انتخابی شما مروری قوی بر کارهای پیشین انجام شود. این بخش  باید:

1-      مهمترین کارهای پیشین را ارائه کند و به بحث در مورد خواص آنها بپردازد.

2-      به صورت ترجمه پشت سر هم مقالات قابل قبول نیست

3-      به ارائه یک دسته بندی جامع و کامل از کارهای پیشین بپردازد و از هر دسته حداقل یک، یا دو روش پرکاربرد را با جزییات بیشتری توضیح دهد.

4-      متن آن باید روان و قابل فهم باشد.

اگر مشکل شبیه سازی مقاله یا پایانامه در رشته کامپیوتر دارید ما در خدمتتون هستیم.

در تماس باشید:


شبکه های کامپیوتری
پایان نامه شبکه های کامپیوتری
پایان نامه کامپیوتر (گرایش هوش مصنوعی)
پایان نامه کامپیوتر (گرایش سخت اقزار)
پایان نامه کامپیوتر (گرایش نرم افزار)
انجام پروپوزال کارشناسی و کارشناسی ارشد
انجام مقالات کنفرانس،علمی پژوهشی
انجام پروژه و انجام پایان نامه کامپیوتر
انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر|دکتری|کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه کارشناسی کامپیوتر
انجام پروژه و انجام پایان نامه کامپیوتر
انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر|دکتری|کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر
انجام پروژه و انجام پایان نامه کامپیوتر

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
انجام پایان نامه مهندسی کامپیوتر|دکتری|کارشناسی ارشد
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر
نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر
نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر
نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر
نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر
نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر
نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر
کنفرانس بین المللی در زمینه کامپیوتر


azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
دانلود رایگان مقاله در زمینه مهندسی کامپیوتر
بانک مقالات کنفرانس های دانشگاه فردوسی مشهد
انجمن کامپیوتر ایران
نکات علمی مقالات و مجلات
پژوهشکده علوم کامپیوتر پژوهشگاه دانشهای بنیادی
سایت شاخه IEEE دانشگاه تهران
گروه کامپیوتر واحد علوم و تحقیقات
جورنال و کنفرانس
آموزش زبان اصلی کامپیوتر
شرکت نرم افزاری آراز بیلگی سافت
شبیه سازی با ns2، اموزش ns2، کتاب ns2
مسیریابی پویای آگاه از ترافیک برای کنترل ازدحام در شبکه های حسگر بی سیم Traffic-Aware Dyna
ns2.35 with mannasim installation in Ubuntu 13.04
پروتکل کنترل ازدحام با قابلیت اطمینان برای شبکه های حسگر بی سیم
شبکه رادیو شناختی
پروتکل های مسیریابی

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
شبیه ساز NS یک نرم افزار جامع شبیه سازی مخابراتی و کامپیوتری با قابلیت پشتیبانی از پرونکل
تاریخچه شبکه‌های حسگر بی‌سیم
شبیه سازی انواع پروژه های کلاسی، پایان نامه ها و انجام پایان نامه های کامپیوتر

اسکریپت Send, Received, Dropped Packets, Received Packets, Packet Delivery Ratio and Ave
اسکریپت توان عملیاتی یا throughput به زبان awk
نمونه فیلدها
خدمات پایان نامه
خدمات ترجمه
خدمات ns2
خدمات شبیه سازی
شبیه سازی دفاع در برابر حملات با NS-2:
شبیه سازی پایانامه های رشته کامپیوتر
مقاله شبیه سازی شبکه های کامپیوتری
شبیه سازی با NS انجام پایان نامه
پکیج مقالات،پروژه ها،پایان نامه های کامپیوتر
لیست پایان نامه های مهندسی کامپیوتر و IT
انجام پروژه های دانشجویی رشته مهندسی کامپیوتر
دانلود اسلاید آموزشی شبیه سازی کامپیوتری
شبیه سازی پایان نامه ارشد کامپیوتر
انجام پروژه های دانشجویی و شبیه سازی مقالات رشته کامپیوت
انجام پروژه های دانشجویی رشته مهندسی نرم افزار
انجام کلیه پروژه های دانشجویی پایان نامه پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر
انجام پروژه های دانشجویی,مقاله,تحقیق
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
انجام پروژه های دانشجویی ، انجام پایان نامه
مشاوره و انجام مقاله و پایان نامه مهندسی کامپیوتر | مشاوره پایان نامه
انجام پروژه های کارشناسی ارشد کامپیوتر
انجام پایان نامه
ترجمه، تحقیق، پروپزال و پایان نامه،مقاله
انجام پایان نامه و پروژه رشته کامپیوتر کارشناسی و ارشد
مقاله شبیه سازی شبکه های کامپیوتری
شبیه سازی پایان نامه ارشد کامپیوتر
دانلود مقالات فارسی | دانلود مقاله شبیه سازی یا simulation
شبیه سازی مقاله با ns2

azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
پروژه های رشته کامپیوتر پایان نامه
پیاده سازی و شبیه سازی مقالات و پایان نامه مهندسی کامپیوتر
انجام پایان نامه ارشد نرم افزار
نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر

blackhole
grayhole
spoofing
flooding
Disclosure Place
Overflow routing table
Routing table poisoning
بروی هم پروتکل های مسیریابی مبتنی بر نیاز هم مبتنی بر جدول:
AODV، DSR، PUMA، TORA، DSDV
کنترل ازدحام در شبکه های حسگر چند رسانه ای بی سیم
پروتکل leach
پروتکل pegasis
پروتکل ant-pegasis
پروتکل dccp
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir


We develop NS2 (Network Simulator) Applications
آموزش NS2
پروژه های شبیه سازی Network Simulator 2
مشاوره پایان نامه های کارشناسی، کارشناسی ارشد و رساله دکتری مهندسی کامپیوتر، مهندسی IT، مهندسی برق
شبیه سازی NS2
شبیه سازی شبکه، LAN، WLAN، شبکه adhoc، حمله امنیتی (worm، سیاهچاله blackhole و IDS، انواع attack، ...)، cloud، grid، ، پروتکل های شبکه، پروتکل های مسیریابی (AODV، DSDV، DSR، دایکسترا، OLSR، ...)، شبکه های سنسور (WSN)، Cellular Networks، MANET، IEEE 802.11، 802.16، WIMAX، Satellite، شبکه های سلامت الکترونیکی (ehealth)، شبکه های پتری (Petri Nets)، LEACH، MANETSIM،
تحلیل آماری روی فایل های Trace و نمودارهای مقایسه ای Throughput، Delay، Packet loss، ...، انواع صف Queue (DropTail، Priority Queue، ...)، Agentها، TCP-UDP-CBR-FTP-Web… ، الگوریتم های رمزنگاری، انواع توپولوژی های Network، کیفیت سرویس (QoS، VOIP، ...)
فیلم و کتاب آموزش NS2
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir

فیلم آموزشی مالتی مدیای اساتید دانشگاه امیرکبیر (آموزش شبیه سازی شبکه به کمک NS2) و کتاب های NS2 که برای انجام پایان نامه دانشجویی مفید هستند موجود است. در صورت نیاز در اختیار شما قرار می گیرد. فیلم آموزشی برای شروع به کار و راحتتر وارد شدن به محیط شبیه ساز و آشنایی با برخی مفاهیم مفید و کاربردی است.

, Ad hac Networks, NS2, wireless networkآموزش NS 2, آموزش NS2, آموزش شبیه ساز NS2, آموزش شبیه سازی با NS2, آموزش شبیه سازی با نرم افزار NS2, الگوریتم AODV, انجام شبیه سازی با NS2, انجام شبیه سازی مقاله با NS2, انجام شبیه سازی پایان نامه, انجام شبیه سازی پایان نامه با NS2, انجام پایان نامه, دانلود مقالات معتبر, دانلود مقاله, دانلود مقاله از ساینس دایرکت, دانلود مقاله به صورت رایگان, دانلود مقاله به همراه شبیه سازی در NS2, دانلود نرم افزار NS 2, شبیه ساز ان اس تو, شبیه سازی AD-HOC NETWORK, شبیه سازی ns, شبیه سازی با ns, شبیه سازی با NS2, شبیه سازی با نرم افزار NS2, شبیه سازی حمله کرم چاله, شبیه سازی حمله ی حفره ی کرمی, شبیه سازی شبکه با NS2, شبیه سازی شبکه های CLUSTERS & Mesh, شبیه سازی مقالات, شبیه سازی مقاله با NS2, شبیه سازی پایان نامه با NS2, شبیه سازی پروتکل CSMA/CA MAC, شبیه سازی پروتکل DSDV, شبیه سازی پروتکل LEACH, شبیه سازی پروتکل Pegasis, شبیه سازی پروتکل VGA, شبیه سازی پروتکل های شبکه, شبیه سازی یا ns2, شبییه سازی DDOS ATTACKS, فیلم آموزشی Ns 2, پذیرش شبیه سازی با NS2, پروژه شبیه سازی با ns

شبیه­ ساز ۲ NS می­تواند انواع مختلف شبکه مانند شبکه LAN، WAN، Ad-Hoc، Satellite و به خصوص WiMAX را شبیه ­سازی کند. NS با انواع پروتکل­های شبکه مانند TCP و UDP سازگار است و FTP، Telnet، Web، CBR و مکانیزم مدیریت صف­های Router مانند Drop Tail و RED و CBQ و الگوریتم­های روتر مانند Dijkstra (دیکسترا) و غیره را می­شناسد و همچنین اعلب پروتکل­های لایه MAC را پیاده­سازی نموده است.

این شبیه ساز یکی از بهترین شبیه ساز ها ی شبکه است .NS 2 قابلیت نصب در ویندوز و لینوکس را دارد ولی در اصل برای محیط لینوکس ساخته شده است نصب شبیه ساز NS 2 در محیط لینوکس باعث میشود از امکانات آن استفاده بیشتری شود .

به علت سخت بودن نصب NS 2 ما آن را در محیط ویندوز و لینوکس نصب کرده ایم و آن را در قالب یک DVD به شکل رایگان عرضه میکنیم .

برای دیدن لیست پروژهای که تاکنون انجام داده ایم به ادامه مطلب بروید
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
WIRELSS SENSORS NETWORKS
CLUSTERS and CLUSTER HEAD formations
MESH NETWORK Analysis
DDOS ATTACKS in various Topologies
AD-HOC NETWORK Based Algorithms
PROTOCOL COMPARISON
ENERGY CALCULATIONS
LEACH Protocol Based Projects
AODV Protocol Based Projects
POWER AWARE Routing in Networks
DSR Protocol Based Projects
VANET [ Vehicular Technology ] Projects
BIO-TECHNOLOGY NODES
GRAPH Analysis Comparison
ADVANCED PROTOCOL Implementation
Implemenations of the Dynamic Source Routing
Model of the WaveLAN-I CSMA/CA MAC
implementation of the ARP
Various Attacks in Wireless Sensor Networks
DDOS Security attacks
CLUSTERS & Mesh Networks
Adhoc Wireless Networks


azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.irazsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir
azsoft.ir
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoft.ir


- انجام پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر

 

- راهنمایی در شبیه سازی مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد کامپیوترتمام گرایش ها با ns2

- انجام پایانامه های کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر: شامل انتخاب موضوع، پروپوزال، فصل روش پیشنهادی، 5 فصل داکیومنت پایانامه و شبیه سازی روش پیشنهادی با شبیه سازی ns2

- شبیه سازی ایده های پیشنهادی شما در ns2

- شبیه سازی مقالات در ns2

- شبیه سازی پایانامه در ns2

 

- تحویل گزارش کار از شبیه سازی ns2 در دو مرحله

- برگزاری کلاس مجازی آموزش ns2 به مدت 10 جلسه

- کمک در گرفتن پذیرش در مجلات داخلی و خارجی اعم از ISC، ISI

- راهنمایی در انتخاب فیلد کاری جهت انجام پایانامه برای دانشجویان ارشد

- همکاری با دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر جهت تهیه مقاله بصورت مشترک

   

   

بازدید : 5 تاریخ : پنجشنبه 12 فروردين 1395 زمان : 21:49 نویسنده : مطلب پروژه نظرات ()
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 43
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 2
 • بازدید امروز : 22
 • باردید دیروز : 0
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 22
 • بازدید ماه : 33
 • بازدید سال : 382
 • بازدید کلی : 622
 • مطالب